مشخصات فنی لوله پنج لایه نیوپایپ

ابعاد(قطر خارجی، قطر داخلی)لوله ۵۰ ۴۱-۵۰
وزن در واحد طول لوله ۱۶ ۱۰۵ gr/m
وزن در واحد طول لوله ۲۵ ۲۰۰ gr/m
وزن در واحد طول لوله ۳۲ ۳۱۰ gr/m
وزن در واحد طول لوله ۵۰ ۷۳۰ gr/m
وزن در واحد طول لوله ۶۳ ۱۲۲۰ gr/m
حجم آب در واحد طول لوله ۳۲ ۰.۴۹۸ L/m
حجم آب در واحد طول لوله ۴۰ ۰.۸۰۴ L/m
حجم آب در واحد طول لوله ۵۰ ۱.۳۲۰ L/m
حجم آب در واحد طول لوله ۶۳ ۲.۰۴۲ L/m
ضریب زبری لوله ۳۲ ۰.۰۰۷ mm
ضریب انتقال حرارت لوله ۳۲ ۰.۴۰ W/mk
ضریب انبساط طولی لوله۳۲ ۲۵*۱۰- ۶ m/mk
درجه حرارت کارکرد(بلند مدت) لوله ۲۵ ۹۰ °c
حداقل درجه حرارت بلند مدت - ۴۰ ° c
حداقل شعاع خم با دست لوله ۱۶ ۸۰ mm
حداقل شعاع خم با دست لوله ۲۵ ۱۲۵ mm
حداقل شعاع خم با فنر لوله ۲۵ ۱۰۰ mm
حداقل شعاع خم با فنر لوله ۳۲ ۱۲۸ mm
حداقل شعاع خم با خم کن لوله ۱۶ ۵۵ mm
حداقل شعاع خم با خم کن لوله ۲۰ ۷۵ mm
حداقل شعاع خم با خم کن لوله ۲۵ ۹۵ mm
حداقل شعاع خم با خم کن لوله ۳۲ ۱۲۵ mm